I over halvparten av alle dødsulykkene i 2018 er manglende førerdyktighet medvirkende faktor til utfallet.

Opprinnelig publisert hos vegnett.no

– Ofte er dette et resultat av en kombinasjon av liten erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd. Manglende informasjonsinnhenting går igjen, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen.

Dette viser Statens vegvesens dybdeundersøkelser av 100 dødsulykker med 108 omkomne på norske veier i 2018.

Vegen er nesten aldri utløsende faktor i seg selv. Men når en ulykke først oppstår, er vegforhold medvirkende til å forsterke et allerede uheldig hendelsesforløp.

En eller flere faktorer knyttet til manglende førerdyktighet har medvirket til 52 dødsulykker i 2018.

Flere faktorer

Høy fart etter forholdene eller langt over fartsgrensen har vært en sannsynlig medvirkende årsak i 41 prosent av dødsulykkene. Etter flere år med klar nedgang og etterfølgende stagnasjon i fartsulykkene gikk disse ulykkene opp 10 prosent i 2018 i forhold til året før.

Kjøring i ruspåvirket tilstand har vært medvirkende årsak i 34 prosent av dødsulykkene i 2018. Dette er den største andelen rusulykker siden Statens vegvesen startet sitt analysearbeid i 2005. I tillegg frykter Vegvesenet «mørketall» på området.

Det er mange faktorer som kan medvirke til at en dødsulykke skjer. Forhold knyttet til veg og -miljøet kan ha medvirket i 28 prosent av ulykkene.

Våre analyser viser at mange kanskje kunne overlevd om de hadde brukt sikkerhetsutstyr.

– Vegen er nesten aldri utløsende faktor i seg selv. Men når en ulykke først oppstår, er vegforhold medvirkende til å forsterke et allerede uheldig hendelsesforløp. Viktigste faktorer er veiens linjeføring, sikthindringer og tilstanden på veidekket, sier Ringen.

Møteulykker dominerer

Møte- og utforkjøringsulykker dominerer ulykkesbildet i 2018 med mer enn 70 prosent av alle dødsulykkene og antall omkomne.

  • 37 mistet livet i møteulykker i 2018, mens 39 omkom i utforkjøringsulykker.
  • 13 fotgjengere, sju syklister og 16 mc-førere omkom på veiene i 2018.
  • 39 prosent av dødsulykkene skjedde på riksveg, mens 44 prosent skjedde på fylkesveier. 12 prosent på kommunal vei og fem prosent på privat veg.

Lite sikkerhetsutstyr

Manglende bruk av sikkerhetsutstyr har vært medvirkende til skadeomfanget til mange av dødsulykkene.

  • 33 prosent av omkomne i bil brukte ikke bilbelte.
  • Fire av 16 omkomne på MC brukte ikke hjelm eller brukte hjelmen feil.
  • To av sju omkomne på sykkel brukte ikke hjelm.

– Dette er skuffende tall. Våre analyser viser at mange av disse kanskje kunne overlevd om de hadde brukt sikkerhetsutstyr, sier Svein Ringen.

Kunnskap mot trafikkdøden

Statens vegvesen har siden 2005 gjennomført dybdeanalyser av alle dødsulykker. Et tverrfaglig panel med ekspertise på vei, trafikant, kjøretøy og medisin skal finnes en dypere forståelse av skademekanismer og årsaksforhold.

– I kampen mot trafikkdøden er kunnskap vårt viktigste våpen. Fakta og analysene er viktig for det videre trafikksikkerhetsarbeidet. Dette gir mulighet for gode, effektive og målrettede tiltak både på lang og kort sikt, sier Ringen.

I løpet av disse 14 årene er 2.285 dødsulykkene med i alt 2.488 omkomne blitt analysert av Vegvesenets fagfolk.